หลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต

กรณีมีรถมากกว่า 1 คัน และต้องการจองหมายเลขทะเบียนรถมากกว่า 1 หมายเลข ต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปลดล็อคให้สามารถจองหมายเลขทะเบียนรถอีกหมายเลขได้ ดังนี้